Reservar

La Meva Reserva
  • MILLOR TARIFA GARANTIDA
  • RESERVA SEGURA
  • WIFI GRATUÏTA
  • CANCEL·LACIÓ GRATUÏTA
  • SENSE DESPESES DE RESERVA

Bases legals del sorteig «Guanya una nit a Andorra per dues persones»

Companyia organitzadora

Undata S.L, S.L (d’ara Endavant DAGUISA HOTELS) amb domicili social a l’av. Diagonal, 419, 5è 1a, 08008 Barcelona, ​​amb NIF: b-17.898.412, organitza 01:00 SORTEIG denominat «Regala’t una nit a Andorra per a dues persones» (d’ara endavant el «sorteig») amb la finalitat de promoure el llançament del perfil d’Instagram del seu client DAGUISA HOTELS.

Desvinculació respecte a Instagram / Facebook

Instagram no patrocina, avala ni administra de manera algun aquest sorteig, ni està associat a ell. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a DAGUISA HOTELS i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador.

Àmbit i Durada

L’activitat es desenvoluparà en tot el territori d’Espanya, tenint en compte que el lliurament de l’obsequi es realitzarà físicament a un hotel de DAGUISA HOTELS. La data de començament del sorteig serà el dia 2 de desembre a les 11: 30h i la data de finalització serà el dilluns 18 de desembre a les 10: 00h.

Finalitat

El sorteig té com a finalitat premiar un usuari que segueixi el perfil @daguisahotels a Instagram i etiquetar a l’amic / a amb el que li agradaria gaudir de l’estada a Andorra en un comentari del post.

Requisits per a participar

Podran participar en la promoció: – totes les persones físiques, majors de 18 anys, amb residència legal a Espanya que segueixin el perfil oficial de @daguisahotels i etiquetin a un amic.

Premis – Condicions Generals

Es regalarà una nit en una habitació doble i un esmorzar per a dues persones en un dels hotels d’Andorra de la cadena hotelera DAGUISA Hotels. El premi està valorat en 70 € i es podrà gaudir durant els sis mesos posteriors a la comunicació del guanyador / a. El premi és personal i intransferible, no podent ser canviat per cap altre producte o servei ni pel seu contravalor en metàl·lic.

Mecànica del sorteig

El sorteig es realitzarà mitjançant la plataforma Easypromos i es realitzarà de forma aleatòria entre tots els participants que hagin esmentat a un amic en un comentari i segueixin a @daguisahotels Per participar en el sorteig serà necessari: – SEGUIR EL PERFIL de @daguisahotels a Instagram. – Etiquetar a un amic / a amb qui vulgui gaudir del premi. S’eliminaran els continguts de qualsevol índole que no és cenyeixin estrictament a la temàtica del concurs o que @daguisahotels no consideri adequats per a la seva publicació.

Selecció del guanyador

El guanyador es donarà a conèixer el dilluns 18 de desembre a les 10: 00h en una publicació a Instagram. L’equip de comunicació s’encarregarà de contactar amb el guanyador un cop conclòs el concurs per missatge privat via Instagram.

Comunicació al guanyador

Si no s’aconsegueix contactar amb el guanyador durant un període màxim de 48 hores, el premi quedarà desert.

Reserves i limitacions

DAGUISA HOTELS pretén que la competició entre els diferents participants en el sorteig es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en el sorteig.

Sense perjudici de l’anterior, s’entendrà, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents en la pàgina web; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i / o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la desqualificació automàtica del sorteig així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

DAGUISA HOTELS queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

DAGUISA HOTELS es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del sorteig.

S’exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en el sorteig, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, als errors en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet, o comunicacions telefòniques habilitades a l’efecte.

DAGUISA HOTELS es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del sorteig quan hi hagi una causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme en la forma en què recullen les presents bases.

També es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest sorteig, si concorren circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització, comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als participants.

L’empresa organitzadora del sorteig no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioraments per causes que no li siguin imputables. L’empresa organitzadora tampoc respondrà dels casos de força major que puguin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.

Així mateix, l’empresa organitzadora queda exempta de tota responsabilitat si concorre algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

L’empresa organitzadora exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació mitjançant la qual es participa en el sorteig.

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’eliminar el sorteig per causa justificada a qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present.

Protecció de dades

En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, DAGUISA HOTELS donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

Acceptació de les bases

La simple participació implica l’acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i a conseqüència d’això, DAGUISA HOTELS quedarà alliberat de l’acompliment de l’obligació contret amb aquest participant.

Jurisdicció competent

Per tots els dubtes puguin derivar-se de la interpretació del present document, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Trobeu-nos a: