Reservar

La Meva Reserva
  • MILLOR TARIFA GARANTIDA
  • RESERVA SEGURA
  • WIFI GRATUÏTA
  • CANCEL·LACIÓ GRATUÏTA
  • SENSE DESPESES DE RESERVA

Bases legals del sorteig “Regala’t un cap de setmana a Andorra per a dues persones”

1. Companyia organitzadora

UNDATIA S.L, S.L (d’ara endavant DAGUISA HOTELS) amb domicili social en av. Diagonal, 419, 5è 1ª, 08008 Barcelona, amb NIF: b-17898412, organitza un SORTEIG denominat “Regala’t un cap de setmana a Andorra ”(d’ara endavant el “sorteig”) amb la finalitat de promoure el llançament del compte d’Instagram del seu client DAGUISA HOTELS.

2. Desvinculació respecte a Instagram/Facebook
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest sorteig, ni està associat a
ell. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació a DAGUISA HOTELS i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per a tramitar la participació del concursant i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador.

3. Àmbit i Durada

L’activitat es desenvoluparà en tot el territori d’Espanya, tenint en compte que el lliurament

de l’obsequi es realitzarà físicament a un hotel de DAGUISA HOTELS.

La data de començament del sorteig serà el dia 2 de setembre a les 12:00h i la data de

finalització serà el dimarts 1 d’octubre a les 09:30h.

4. Finalitat

El sorteig té com a finalitat premiar a un usuari que segueixi el perfil de

@daguisahotels i etiqueti a l’amic/a amb el qual li agradaria gaudir de l’estada a Andorra

en un comentari del post.

5. Requisits per a participar

Podran participar en la Promoció:

– totes les persones físiques, majors de 18 anys, amb residència legal a Espanya que segueixin el compte oficial d’Instagram @daguisahotels i etiquetin a un amig@.

6. Premis – Condicions Generals

 Es regalarà una nit a una habitació doble i un esmorzar per a dues persones en un dels hotels a Andorra de la cadena hotelera DAGUISA Hotels. El premi està valorat en 70€ i es podrà gaudir durant els sis mesos posteriors a la comunicación del guanyador/a.

El premi és personal i intransferible, no podent ser canviat per cap altre producte o servei ni pel seu contravalor en metàl·lic.

7. Mecànica del sorteig

El sorteig es realitzarà mitjançant la plataforma Easypromos i es realitzarà de forma aleatòria

entre tots els participants que hagin esmentat a un amic en un comentari i segueixin a

@daguisahotels

Per a participar en el sorteig serà necessari:

– SEGUIR EL PERFIL de @daguisahotels en Instagram.

– Etiquetar a un amic/a amb qui vulgui gaudir del premi.

S’eliminaran els continguts de qualsevol índole que no se cenyeixin estrictament a la temàtica

del concurs o que @daguisahotels no consideri adequats per a la seva publicació.

8. Selecció del guanyador

El guanyador es donarà a conèixer el dimarts 1 d’octubre a les 10:30h en una publicació en Instagram. L’equip de comunicació s’encarregarà de contactar amb el guanyador una vegada conclòs el concurs per missatge privat via Instagram.

9. Comunicació al guanyador

Si no s’aconsegueix contactar amb el guanyador durant un període màxim de 48 hores, el premi quedarà desert.

10. Reserves i limitacions

DAGUISA HOTELS pretén que la competició entre els diferents participants en el sorteig es

faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per

això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a la consegüent

desqualificació del participant en el Sorteig.

Sense perjudici de l’anterior, s’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es

produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents al Website;

la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que

puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la

desqualificació automàtica del sorteig així com la pèrdua del premi si se li hagués

atorgat.

DAGUISA HOTELS queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun

error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.

DAGUISA HOTELS es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles

persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o

falsificació del sorteig.

S’exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin

deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels

serveis mitjançant els quals es participa en el sorteig, a la defraudació de la utilitat que els

usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva,

a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet, o comunicacions telefòniques habilitades a aquest efecte.

DAGUISA HOTELS es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del

sorteig quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-lo a terme

en la forma en què recullen les presents bases.

També es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig, així com la facultat

d’interpretar les presents bases legals.

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest

sorteig, si concorreguessin circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització,

comunicant aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici per als

participants.

L’empresa organitzadora del sorteig no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioracions

per causes que no li siguin imputables. L’empresa organitzadora tampoc respondrà dels

casos de força major que poguessin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.

Així mateix, l’empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués

algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis

que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

L’empresa organitzadora exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de

tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del

funcionament de l’aplicació mitjançant la qual es participa en el sorteig.

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’eliminar el sorteig per causa justificada a

qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs

normal i reglamentari d’aquesta.

11. Protecció de dades

En compliment del que s’estableix en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, DAGUISA HOTELS

donarà estricte compliment a la normativa vigent a cada moment sobre Protecció de

Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les

dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

12. Acceptació de les bases

La simple participació implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la

manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, DAGUISA HOTELS quedarà alliberat del

compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

13. Jurisdicció competent

Per a quants dubtes puguin derivar-se de la interpretació del present document, les parts

se sotmeten a la jurisdicció i fur dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia

expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. d

Trobeu-nos a: